Lidmaatschapsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden KNV EHBO Afd. Schagen


(door het volgen van de lessen gaat u akkoord met onze statuten en het huishoudelijk reglement)
 
Leden 

1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
2. Minderjarigen die de zestienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt, kunnen lid worden na verkregen schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Lidmaatschap (Artikel 2 huishoudelijk reglement)

1. Zij die lid wensen te worden van de vereniging, geven daarvan schriftelijk, per e-mail of per aanmeldformulier op de website kennis aan de ledenadministratie.
2. De opzegging van het lidmaatschap voor het komende activiteitenjaar als bedoeld in artikel 7 lid 1 sub b van de statuten, geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie, en wel vóór één juni van het kalenderjaar.
3. Alle leden en begunstigers zijn verplicht bij adresverandering dit ten spoedigste bij de ledenadministratie bekend te maken.
4. Indien leden ten laste van een bedrijf of instelling staan ingeschreven, zijn deze leden tevens verplicht een verandering van werkgever bekend te maken.
5. Alle leden verbinden zich, voor zover zij een geldig diploma bezitten, in alle voorkomende gevallen eerste hulp te verlenen overeenkomstig de voorschriften zoals staat omschreven in het Burgerlijk Wetboek.
6. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 1 van de statuten geschiedt de toelating door het bestuur.
Deze toelating geschiedt slechts op een ondertekende schriftelijke aanvraag of e-mail, waarin de naam, de voornamen, het adres en de geboortedatum vermeld moeten worden.
7. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt bij aangetekend schrijven, met redenen omkleed, door het bestuur.
In alle gevallen dient degene wiens lidmaatschap namens de vereniging is opgezegd en die opnieuw als lid wenst te worden toegelaten, zich uitdrukkelijk met een schriftelijk verzoek daartoe tot het bestuur van de vereniging te wenden.
8. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt bij aangetekend schrijven, met vermelding van de gronden, door het bestuur. Van de ontzetting wordt melding gemaakt in de nieuwsbrief van de vereniging.
9. Een wegens wanbetaling ontzet lid kan eerst opnieuw als lid van de vereniging worden toegelaten, nadat de achterstallige betaling is voldaan.
10. In alle gevallen dient degene, die uit het lidmaatschap is ontzet en opnieuw als lid wenst te worden toegelaten, zich daartoe met een schriftelijk verzoek tot het bestuur van de vereniging te wenden.
De eerst volgende algemene vergadering beslist op dit verzoek met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Contributie (Artikel 3 huishoudelijk reglement)

1. Zij, die bij tussentijdse toetreding als lid worden toegelaten, betalen een contributie/bijdrage zoals is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.
2. Leden die voor 1 juni van elke kalenderjaar al lid zijn moeten de contributie/bijdrage binnen 30 dagen hebben betaald op een door het bestuur te bepalen wijze.
3. Leden die tijdens het kalenderjaar lid worden moeten de contributie/bijdrage voor de op de factuur aangegeven datum voldaan.
4. Leden die de contributie niet binnen de gestelde termijn (zo op de acceptgiro is aangegeven) hebben voldaan zullen een betalingsherinnering krijgen toegestuurd. Als binnen de gestelde termijn van de betalingsherinnering niet wordt betaald, heeft de vereniging het recht de factuur te die te verhogen met € 5 aan administratiekosten. Dit bedrag kan als daartoe aanleiding bestaat worden aangepast. Leden die op 31 december van elk jaar de door hen verschuldigde contributie nog niet hebben voldaan worden uitgeschreven van de ledenlijst. Het bestuur zal het desbetreffende lid hiervan in kennis stellen en behoudt zich alle rechten voor om het verschuldigde bedrag alsnog in te vorderen. De kosten komen voor rekening van de cursist.
5. Het bestuur is bevoegd een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van de geldelijke verplichtingen voor het lopende boekjaar, zulks op grond van bijzondere omstandigheden en slechts bij zeer hoge uitzondering.

 Op verzoek en tegen betaling kunnen de statuten en huishoudelijk reglement ook per post aan u worden toegezonden.

Bestuur KNV EHBO Afd. Schagen